Saglasnost za prikupljanje i obradu podataka

Društvo KGB FINANCE d.o.o., Druge srpske armije 19 Beograd-Voždovac, MB: 21124176, PIB: 109083678 (dalje u tekstu: „KGB finance“), kao organizacija ispred projekta „KGB akademija“ poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS br.97/08,104/09-dr.zakon,68/12-odlukaUS i 107/12) u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše prijave na neki od kurseva KGB akademije putem web sajta KGB akademije, web sajta KGB finance ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, prijave na kurseve KGB akademije putem telefona, e-mail korespondencije ili lično.

Ukoliko ne želite da dostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo usluge obrazovnog tipa.

Podaci koje prikupljamo

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane KGB finance na način i prema uslovima navedenim u ovoj saglasnosti (u daljem tekstu „lični podaci“) su:

 • Vaše lično ime i prezime,
 • Vaš jedinstveni matični broj građana,
 • Vaša adresa prebivališta/boravišta,
 • Vaša e-mail adresa,
 • Broj telefona ili mobilnog telefona.

Dodatno, korišćenjem web sajtaKGB akademije i web sajta KGB finance, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti radi operativnih, sigurnosnih razloga i radi boljeg razumevanja na koji način koristite naše web strane. Ovi podaci uključuju:

 • IP adresu Vašeg računara
 • Vrstu i verziju Vašeg Internet pretraživača
 • Vrstu i verziju operativnog sistema Vašeg računara
 • informaciju o web sajtu koji Vas je uputii na naše sajtove

Korišćenje prikupljenih podataka

Lične podatke prvenstveno prikupljamo radi (u daljem tekstu „svrha obrade“):

 • evidencije prijavljenih kandidata za obrazovanje na kursevima KGB akademije,
 • naše interne statističke obrade podataka,
 • promocije novih proizvoda i usluga,
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugog reklamnog materijala.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje ličnih podataka, pristajete da se Vaši lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva KGB finance ili bilo koje organizacije ili pojedinca angažovanih od strane društva KGB finance radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade ličnih podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Srbije u gore naznačene svrhe obrade bez obaveze da VasKGB finance o svakom pojedinom korišćenju čičnih podataka prethodno posebno obavesti.

Davanjem saglasnosti za korišćenje ličnih podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo. Kontakt može uključivati, a nije ograničen na, slanje periodičnih e-mail poruka sa informacijama o kursevima i drugim uslugama koje nudi KGB finance, bilo kroz pojekat KGB akademije ili drugim kanalima.

Osim gore izričito navedenih, Vaše lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim licima bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao što je slučaj kada je prikupljanje ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet. Dodatnu saglasnost nećmo tražiti ni kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom.

Zaštita podataka

Davanjem saglasnosti za korišćenje ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše lične podatke KGB finance štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim ličnim podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima društva KGB finance i/ili pojedincima ili organizacijama angažovanim od strane KGB finance, KGB finance se posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim ličnim podacima imaju samo ovlašćene osobeKGB finance, isključivo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i lozinki na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Trajanje tajnosti podataka

Zaštita privatnosti Vaših ličnih podataka je trajna. U svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, zatražiti promenu ili ispravku već datih ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vašihličnih podataka, kao i prestanak kontakta. Nakon toga, lični podaci više neće biti korišćeni od strane KGB finance, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Izmene saglasnosti

Ova saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje KGB finance sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja jedne/neke od sledećih okolnosti: opoziva saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe obrade za koju je saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši lični podaci će biti obrisani i njihova dalja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom gore navedenih ličnih podataka ili ako ovu saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete, kao i ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše lične podatke, molimo da nam se obratite:

 • preporučenim pismom na adresu Ustanička 189/4a, Beograd-Zvezdara
 • elektronskom poštom na e-mail adresu [email protected]
 • telefonom na br. 011 347 0 519