Prednosti online kursa knjigovodstva za osobe sa invaliditetom

Prema zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji živi oko 700,000 osoba sa invaliditetom od kojih oko 80% nije zaposleno, a samo 1% ima fakultetsku diplomu. Više od 70% osoba sa invaliditetom živi na granici siromaštva a svega 13% se izdržava od sopstvenog rada. Zaslugu za veliku nezaposlenost ima i neadekvatno obrazovanje osoba s invaliditetom, jer su godinama živeli na društvenoj margini i nisu im bile dostupne obrazovne ustanove.

Trenutna praksa u Srbiji je takva da se naglasak stavlja na vaspitanje i obrazovanje dece i mladih sa invaliditetom u specijalnim školama, dok se integrisanom obrazovanju u redovnim obrazovnim ustanovama posvećuje veoma malo pažnje.

Osobe sa invaliditetom još uvek stiču kvalifikacije za zanimanja za kojima je u praksi odavno prestala potreba. Umesto da se odgovara na potrebe tržišta, iz naših institucija nas izlaze čitave generacije obrazovnih profila koje nikada neće moći da pronađu adekvatno zaposlenje na otvorenom tržišu rada.

Optimizam i želja za usavršavanjem je najvažnija odlika mladih s invaliditetom u Srbiji. Međutim, oni još uvek čekaju na šansu da svoja teorijska znanja primene u praksi.

Zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti marginalizovanih grupa. Pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom je jedno od važnijih kada govorimo o njihovom statusu, budući da je zaposlenost put ka povećanoj integraciji u društvo, kao i izvor prihoda, što doprinosi većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih je da ima u radnom odnosu određen broj osoba s invaliditetom. Poslodavci ostvaruju i finansijske olakšice prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a u najvećem broju slučajeva zadovoljni su učinkom osoba sa invaliditetom na radnom mestu. U isto vreme, oni se vrlo brzo prilagođavaju na radno okruženje.

Jedno od najtraženijih zanimanja poslednjih godina u Srbiji je pozicija knjigovođe (računovođe). Svaki privredni subjekt vodi poslovne knjige samostalno ili ih poverava specijalizovanim organizacijama (agencije ili privredna društva za pružanje knjigovodstvenih usluga). Znatan broj poslovno sposobnih osoba sa invaliditetom ima šansu da kroz zanimanje knjigovođe ostvari svoje zakonsko pravo na rad i omogući izvor finansiranja za sopstvenu i porodičnu egzistenciju.

Sticanje kvalifikacija i znanja za knjigovodstveno zanimanje može se sticati u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja. Formalno obrazovanje pruža nedovoljna znanja za brzo i uspešno uključivanje u praktičan rad. Sa druge strane, neformalno obrazovanje kroz organizovanje kurseva knjigovodstva može da “popuni” tu prazninu u edukovanju knjigovodstvenih kadrova koji mogu u vrlo kratkom roku da se uključe u neposredan praktični rad.

KGB finance se uspešno bavi edukacijom knjigovodstvenih kadrova. Od 2012 godine odlično funkcioniše i online kurs knjigovodstva zasnovan na tzv. e-learning modelu (učenje na daljinu). Lako je zaključiti da su dva motiva bila odlučujuća za ovakav poslovni potez:

  • Napraviti dostupnim učenje knjigovodstva svim zainteresovanim na celom području Srbije i
  • Omogućiti i osobama sa invaliditetom da pod istim uslovima steknu dodatna znanja i kompetencije za zanimanje knjigovođe.

Za pohađanje kursa knjigovodstva nisu odlučujuća prethodna znanja iz ove oblasti, već se sve može naučiti kroz naš program obuke. Potrebna je pre svega čvrsta volja i upornost kao i u svakom drugom edukativnom postupku. Minimum zahteva je potrebno ispuniti u domenu osposobljenosti za rad na računaru. Kompletan nastavni proces, ispit i edukativna praksa se sprovode bez obaveze dolaska u prostorije akademije. Prednosti našeg online kursa su i zato što:

  • Sami organizujete svoje vreme
  • Svi materijali, prepiska sa predavačima i baza znanja dostupni su online 24 časa dnevno
  • Platformi za učenje možete pristupiti sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu

S obirom na moć informacionih tehnologija današnjice, posao knjigovođe se lako može obavljati i od kuće. Sva dokumentacija se može kreirati i arhivirati u elektronskom obliku. Takođe, korišćenje računovodstvenih programa u okviru cloud tehnologija stvara vrlo pogodne pretpostavke za što veće uključivanje osoba sa invaliditetom na knjigovodstvenim poslovima. Isto tako, obavezujuća primena elektronskih portala Poreske uprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranje u velikoj meri eliminiše “terenski rad” i doprinosi efikasnijem i lakšem obavljanju poslova u računovodstvu.

Veliko nam je zadovoljstvo da usluge edukacije ponudimo osobama sa invaliditetom, koje sada imaju mogućnost i šansu da nakon uspešno završene knjigovodstvene obuke postanu samostalni preduzetnici osnivanjem knjigovodstvenih agencija pa čak i zapošljavanjem drugih lica. Naša firma će im biti na usluzi za podršku uspešnom početku i stabilizaciji poslovanja u početnom periodu rada, kao što smo to bili za veliki broj naših polaznika.