Ispit, provera znanja

Polaznici kurseva koji polože ispit mogu dobiti sertifikat, kao dokaz stručne osposobljenosti za vođenje poslovnih knjiga.

Proveru znanja u vidu testa organizujemo sedam do deset dana po završetku nastavne faze obuke (koja obično traje oko pet nedelja). Ispit se radi samo u ručnim evidencijama i traje 2,5 sata. Ispit nosi ukupno 100 poena. Smatra se da je kandidat položio ispit ukoliko je osvojeno više od 70 poena.

Stečeno zvanje

Ukoliko kandidat uspešno položi ispit, kompanija КГБ finance dodeljuje štampani sertifikat КГБ akademije. U zavisnosti od broja osvojenih poena na polaganju, kandidatu će biti dodeljeno sledeće zvanje:

  • Knjigovođa – za osvojenih 71 do 90 poena
  • Samostalni knjigovođa – za osvojenih 91 do 100 poena

Polaganje na daljinu

Sedam do deset dana nakon završetka nastavne faze, polaznici Online kursa knjigovodstva su u mogućnosti da polažu ispit za dobijanje digitalnog sertifikata КГБ akademije. Ispit se polaže ručno, a prati ga mentor korišćenjem softvera za online komunikaciju – Skype ili TeamViewer.

Na zahtev kandidata moguće je dobiti i štampani sertifikat. Naknada na ime štampe i ispisivanja sertifikata iznosi 1.500,00 din.

Ponovno polaganje

Polaznici kurseva mogu ponovo polagati ispit nakon isteka mesec dana od prvog polaganja. Drugo polaganje je moguće za polaznike koji nisu uspešno položili prvi test, kao i one koji žele da iz zvanja knjigovođe dostignu zvanje samostalnog knjigovođe.

Naknada za polaganje drugog ispita iznosi 3.000,00 dinara po kandidatu.