poslovne knjige

Poslovne knjige – šta su i zašto ih moramo voditi?

U ovom tekstu pozabavićemo se temom poslovanja privrednih društava, i to pre svega društava sa ograničenom odgovornošću (doo), odnosno kako se vodi poslovanje jednog doo, kao i koje poslovne knjige su neophodne i zašto.

Nadamo se da će ovaj tekst olakšati svim početnicima, te da ćete saznati potrebne i korisne informacije o poslovnim knjigama, koje će vam pomoći da ih uspešno vodite.

Kao i svaki posao, i ovaj posao zahteva određen stepen znanja i veštine, a edukacija je uvek dobrodošla. Ne samo da je dobrodošla, već je i nužna ukoliko želimo da poslujemo na pravi način.

Društvo s ograničenom odgovornošću ima osnovni kapital koji je podeljen na udele. Udeo predstavlja procentualno izraženo učešće nekog člana u osnovnom kapitalu društva. Ulog (novčani i nenovčani) nekog člana je uplatom, odnosno unosom postao udeo. Doo se osnivaju radi ostvarivanja određenih ciljeva, a pre svega stvaranje što većeg profita.

Društva s ograničenom odgovornošću su ubedljivo najrasprostranjenija forma privrednih društava. Najbitniji razlozi za to su izmedju ostalog:

  • relativno jednostavan postupak osnivanja;
  • jednostavna struktura upravljanja, rukovođenja i zastupanja;
  • zanemarljiv iznos obaveznog osnovnog kapitala (100 rsd);
  • članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva (izuzev u slučaju probijanja pravne ličnosti);

Najčešće se osnivaju doo sa jednim osnivačem koji je najčešće i zakonski zastupnik, odnosno direktor društva.

Koje su to poslovne knjige koje je jedno društvo s ograničenom odgovornošću obavezno da vodi?

Šta su poslovne knjige?

Knjigovodstvo i računovodstvo doo podleže Zakonu o računovodstvu

Poslovne knjige doo se vode po principu dvojnog knjigovodstva i sastoje se od:

  • Dnevnika knjiženja,
  • Glavne knjige i
  • Pomoćnih knjiga

sta su poslovne knjige

Dnevnik predstavlja poslovnu knjigu u koju se evidencije o poslovnim promenama unose prema redosledu (hronologiji) njihovog nastanka.

U glavnoj knjizi evidentiraju se sve promene na imovini, kapitalu, zatim obavezama, rezultatima poslovanja kao i prihodima i rashodima.

Pomoćne knjige su analitičke evidencije o nekretninama, opremi, zalihama, potraživanjima, obavezama i sl.

Društva s ograničenom odgovornošću poslovne promene knjiže na računima (brojevima) propisanim kontnim okvirom, odnosno kontnim planom.

Ono što je takođe bitno napomenuti, jeste da, ukoliko doo posluje preko gotovinskog plaćanja, obavezno je da vodi i dnevnik blagajne.

Još bitnih informacija

Na samom početku poslovanja, obavezno je uraditi popis imovine i obaveza i uneti ga kao početno stanje (osnivački bilans). Najmanje jednom godišnje doo moraju uskladiti stvarno stanje imovine i obaveza sa knjigovodstvenim stanjem.

Na kraju poslovne godine (31.12.), izrađuju se bilans stanja i bilans uspeha i dostavljaju se Agenciji za privredne registre (APR).

Ukoliko se dogodi neka promena podataka, kao na primer promena podataka o kapitalu, zakonskom zastupniku, adresi i sl. obavezno je prijaviti promenu APR-u.

Ukoliko posao ne ide onako kako ste to zamislili, obavezno da obrišete doo iz registra APR-a postupkom likvidacije ili stečaja kako bi izbegli nagomilavanje fiksnih obaveza koje proističu iz aktivnog statusa društva.

 

Nadamo se da će vam informacije biti od koristi, te da ćete uspešno voditi vaše poslovne knjige! Na početku je sve teško i ume da bude nerazumljivo, ali vremenom se sve savlada. Doo je najbolji oblik poslovanja i donosi benefite njegovim članovima. Samo poslovanje takođe ne mora biti naporno, ali se svakako mora izvoditi racionalno.