Pausalac-i-knjigas-kgb-akademija-online-kurs-knjigovodstva

Paušalac i „Knjigaš“

       I) Preduzetnik

 

   1) O preduzetniku

 • Preduzetnik je fizičko lice registrovano u Agenciji za privredne registre radi ostvarivanja prihoda.
 • Za sve obaveze nastale poslovanjem preduzetnik odgovara imovinom koju stiče obavljanjem delatnosti, kao i celokupnom svojom ličnom imovinom.
 • Preduzetnik registruje jednu delatnost, a može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene i za koje ispunjava propisane uslove.
 • Preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu poslovanja.
 • Član porodičnog domaćinstva preduzetnika može u određenim slučajevima raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa.
 • Prilikom registrovanja prekida obavljanja delatnosi preduzetniku miruju sve poreske obaveze.
 • Osnivanjem, preduzetnik se može opredeliti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod koji rešenjem utvrđuje Poreska uprava, čime stiče status preduzetnika “paušalca” (Obrazac PPDG-1R), u protivnom, porez plaća na stvarno utvrđeni prihod kao preduzetnik koji vodi poslovne knjige – “knjigaš” (Obrazac PPDG-1S).

 

   2) Preduzetnik i fiskalna kasa

Preduzetnik koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima (izuzev ukoliko se bavi proizvodnom delatnošću, pa sopstvene proizvode prodaje fizičkim licima ili im pruža usluge), dužan je da svaki pojedinačno ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

 

   3) Preduzetnik i porez na dodatu vrednost

Ukoliko preduzetnik koristi usluge stranog lica koje nije PDV obveznik u Republici Srbiji, mestom prometa usluge smatra se mesto u kojem primalac usluge ima sedište, odnosno Republika Srbija, što znači da je preduzetnik u obavezi interno da obračuna PDV kao poreski dužnik, kao i da podnese PDV prijavu i plati dugovani porez do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

 

 

      II) Preduzetnik “paušalac”

 

Preduzetnik-pausalac-kgb-akademija-kurs-knjigovodstva

Preduzetnik ne može postati (biti) “paušalac”, između ostalog ukoliko:

 • obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana (izuzev ako te delatnosti obavlja u kiosku, prikolici i sl.), finansijskog posredovanja, aktivnosti u vezi s nekretninama i reklamiranja i istraživanja tržišta;
 • u prethodnoj kalendarskoj godini ostvari promet (iz KPO knjige) veći od 6.000.000 dinara;
 • je obveznik poreza na dodatu vrednost.

 

Pravo na paušalno oporezivanje može da ostvari preduzetnik koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.

Preduzetnik “paušalac” plaća porez i doprinose na paušalno utvrđen prihod, na osnovu rešenja Poreske uprave;

Poresku prijavu podnosi samo inicijalno nakon osnivanja, odnosno u narednom periodu ne podnosi poreske prijave sve dok ispunjava uslove da bude paušalno oporezovan;

Paušalac ne vodi poslovne knjige (ali je poželjno da ima računovođu), nema obavezu evidentiranja nastalih troškova, može slobodno raspolagati novčanim sredstvima sa svog poslovnog računa, jedino ima obavezu da vodi KPO knjigu u kojoj evidentira svoj poslovni promet, odnosno izdate račune prema kupcima za prodaju dobara ili usluga.

 

 

      III) Preduzetnik koji porez plaća na stvarno ostvaren prihod – “knjigaš”

 

Preduzetnik-knjigas-kgb-akademija-online-kurs-racunovodstva

   1. Preduzetnik “knjigaš”:

 • Vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • U akontacionoj poreskoj prijavi daje procenu dobiti, i po toj procenjenoj dobiti plaća akontacije poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
 • Ukoliko se opredeli za isplatu lične zarade kao lično primanje, oporezuje se porezom na dohodak građana na zaradu i plaćaju se pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
 • Doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća na oporezivu dobit, ako preduzetnik ne isplaćuje ličnu zaradu.

 

   2. “Knjigaš” i gotovina (cash)

Ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade, koju je isplatio u poslovnoj godini sa pripadajućim porezom i doprinosima i koji plaća mesečne akontacije poreza na dobit (po stopi od 10%), može slobodno raspolagati novčanim sredstvima sa svog platnog računa bez plaćanja poreza po tom osnovu, odnosno bez bilo kakvih poreskih posledica i nezavisno od oporezive dobiti iskazane u poreskom bilansu.

Knjigovodstveno posmatrano, iznos koji je podignut preko iznosa koji je opredeljen kao lična zarada, odnosno preko iznosa oporezive dobiti ne podleže oporezivanju, jer se i ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu, već se evidentira na teret računa 723 – Lična primanja poslodavca. Ako se iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi, na kraju izveštajnog perioda, na teret računa 724 – Gubitak.

Poslovna banka će izvršiti isplatu gotovog novca do iznosa od 150.000 dinara dnevno bez podnošenja na uvid dokumentacije iz koje se vidi osnov i namena tog plaćanja (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.).

 

IV) Paušalac ili “knjigaš” – zaključak

 

√ “Paušalac” je najbolje rešenje u slučaju ostvarivanja većih iznosa dobiti;

√ U slučaju većih iznosa dobiti “knjigaš” treba da se opredeli za isplatu lične zarade preduzetnika;

√ Ukoliko “knjigaš” posluje sa gubitkom ili sa minimalnim dobitkom, ne treba isplaćivati ličnu zaradu preduzetnika;

√ Ako “knjigaš” uplatom doprinosa želi da obezbedi veći penzijski osnov, tada je lična zarada bolji izbor.