Racunovodstvena-agencija-ili-sopstveni-računovodja

Računovodstvena agencija ili sopstveni računovođa?

Šta je računovodstvena agencija?

Svaki privredni subjekt nezavisno od svoje veličine i organizacionog oblika je upućen na računovođu tj. na usluge koje pruža računovodstvena agencija, počev od osnivanja pa do prestanka obavljanja delatnosti.

U tom smislu računovođa – knjigovođa postaje jedan od glavnih saradnika svakom privredniku i osoba od poverenja koja će biti savetnik u uspešnom poslovanju u okvirima zakonskih propisa.

Računovođe izrađuju, vode, arhiviraju i održavaju finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju u raznim institucijama uključujući proizvodne i uslužne kompanije.

Privrednici sve više zahtevaju univerzalnog računovođu koji obavlja poslove finansijskog, robno materijalnog i pogonskog računovođe.

 

Poželjan profil računovođa

Od računovođa se očekuje tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost u izvršavanju poslova.

Pored toga, treba da budu osobe od poverenja, da budu komunikativni i posebno da poseduju informatička znanja kao i razvijenost matematičkih sposobnosti za savladavanje sve složenijih tehnologija obrade podataka.

Poznavanje domaćih i međunarodnih zakonskih propisa o finansijsko-računovodstvenom poslovanju i o vođenju poslovnih knjiga i računovodstvenih dokumenata, poznavanje poreskih propisa, radno pravne regulative i još mnoštvo drugih propisa povezanih sa računovodstvenom profesijom.

Kontinuirano učenje i usavršavanje predstavljaju preduslov za uspešno bavljenje računovodstvenim “zanatom”.

Na tržištu postoji nesmanjena tražnja za dobrim računovođama od strane poslodavaca, ali je ponuda dosta sužena nedostatkom prethodnog radnog iskustva što predstavlja osnovni preduslov za njihovo radno angažovanje.

 

Šta je računovodstvo i zašto je značajno?

Računovodstvo se stara o svemu što je od vrednosti u vašem privrednom društvu i na osnovu dokumentacije saznaje šta se desilo u poslovanju firme i na koji način se to odrazilo na njenu imovinu, obaveze, prihode ili rashode, te ove promene beleži u poslovnim knjigama.

Samo isprava koja zadovoljava određene uslove biće evidentirana. Ove isprave nazivaju se verodostojnim računovodstvenim ispravama. To su pisani dokumenti ili elektronski zapisi o nastaloj poslovnoj promeni, koji obuhvataju sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, pre svega opis poslovne promene.

Sve promene se beleže u poslovnim knjigama i to u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige. Ove knjige danas se vode u elektronskoj formi, uz pomoć različitih računovodstvenih softvera, koji na bazi unetih podataka mogu da generišu korisne preglede i izveštaje.

Tu dolazimo i do ključne koristi računovodstvenih evidencija za privrednike – snabdevanje informacijama za odlučivanje, jer upravo ti podaci će omogućiti privredniku da na pravi način sagleda svoje poslovanje.

Proces izbora računovođe predstavlja jednu od ključnih poslovnih odluka za uspešnu budućnost svakog preduzetnika i njegovog biznisa.

 

Racunovodstvena-agencija-i-posao-racunovodje

Šta je posao računovođe?

Knjigovodstvo je poslovna funkcija odnosno delatnost koja je deo šire oblasti – računovodstva.

Pored knjigovodstva, računovodstvo obuhvata i neke druge funkcije – računovodstveno planiranje, analizu i reviziju.

Osnovni posao računovođe jeste beleženje nastalih poslovnih događaja odnosno knjiženje poslovne dokumentacije. Knjiženje nije ništa drugo do evidentiranje poslovnih promena u sistem tabela koji se naziva poslovnim knjigama. Danas se knjiženje vrši na računaru, a poslovni programi unete podatke obrađuju za potrebe različitih korisnika informacija.

Zakonski, komitenti su u obavezi da u roku od tri dana dostave dokumentaciju na knjiženje, a računovođa ima rok od pet dana da dokumentaciju proknjiži. Osnova za knjiženje je originalna dokumentacija.

Dokumentaciju možete razmeniti i elektronskim putem. Savremeni softveri za knjiženje omogućavaju upload dokumentata od strane klijenta direktno u program, odakle je on dostupan računovođi za dalji rad.

Računovođi dostavljate dokumentaciju koju dobijate od svojih partnera i institucija – ulazne račune, izvode banke, obračune provizije i kamate, i slično. Zatim, dokumentaciju koju sami kreirate – izlazne račune, ugovore o pozajmici, izjave o kompenzaciji, gotovinske račune itd.

 

Poslovi računovodstvene agencije

Računovodstvena agencija pruža sledeće usluge:

 • Unos primljenih i izdatih faktura
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Obračun, knjiženje i evidencija PDV-a.
 • Unos i knjiženje izvoda banaka
 • Knjiženje blagajničkog poslovanja
 • Obračun i knjiženje zarada i ostalih ličnih primanja
 • Knjiženje ostale poslovne dokumentacije
 • Izrada završnog obračuna
 • Saradnja sa inspekcijskim organima
 • Savetodavna podrška klijentima

Pored navedenih, koji pripadaju računovodstvenim poslovima, mogu se zahtevati i sledeći poslovi:

 

 • Prijava i odjava radnika
 • Izrada i predaja različitih obrazaca iz oblasti radnih odnosa
 • Obezbeđivanje i overa zdravstvenih kartica
 • Kreiranje i realizacija platnih naloga
 • Kurirski poslovi (uplate pazara, podnošenje dokumentacije i sl.)

 

Licenca za bavljenje računovodstvom

Najmanje jednog, stalno zaposlenog, sa profesionalnim zvanjem (licencom) izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije, moraju posedovati samo pružaoci računovodstvenih usluga (računovodstvene agencije) od 2023. godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Za najveći broj ostalih računovođa koji žele profesionalno da se bave tim poslom, dovoljno je da poseduju odgovarajuća znanja i veštine iz računovodstvene oblasti, čime stiču pretpostavke da ravnopravno konkurišu na tržištu rada.

 

Racunovodstvena-agencija-i-racunovodja

IT znanja i veštine u računovodstvu

Računovodstvo nije više samo puka obrada poslovne dokumentacije korišćenjem automatizovanog računovodstvenog softvera, već i čitav niz dodatnih aktivnosti koje zahtevaju korišćenje različitih IT servisa. (korišćenje digitalnog elektronskog sertifikata za potpisivanje dokumenata i obavljanje poslova platnog prometa, korišćenje platnih kartica, predaja elektronskih obrazaca, analiza velike količine podataka, intenzivna saradnja sa klijentima radi pravovremenog prikazivanja poslovnih promena u računovodstvu, korišćenje savremenih alata za komunikaciju u realnom vremenu putem Interneta i sl).

Pojedinci koji se u današnjim uslovima bave računovodstvom, a poseduju potrebne digitalne veštine su u značajnoj prednosti u odnosu na „klasične“ računovođe tako što:

Savremeni računovođa za razliku od “klasičnih” ne evidentira samo poslovne promene, već savetuje, predlaže, analizira i pomaže u donošenju poslovnih odluka. Zato je neophodno da poseduje i dodatne veštine, osim računovodstvenih.

 

Računovođa i digitalno doba

Internet (E) servisi, elektronski novac, elektronski potpisi, internet kompanije, freelancer-i, računovodstveni softveri zasnovani na cloud-u, onlajn fiskalne kase, elektronska dokumentacija u poslovanju, elektronske prijave i elektronski završni računi su samo neke od novotarija koje računovođe moraju da usvajaju i da uče da ih koriste, kako bi se prilagodili zahtevima savremenog tržišta.

Porast upotrebe informacionih tehnologija i očekivana ekspanzija njihove upotrebe u bliskoj budućnosti, vode tome da računovođe nužno moraju da rade na usavršavanju svojih tehničkih znanja i učenju novih servisa i tehnologija. Ovo su faktori od kojih će u bliskoj budućnosti značajno zavisiti mogućnost njihovog pozicioniranja na tržištu rada.

 

Racunovodstvena-agencija-obaveze-i-mogucnosti

KGB finance – više nego računovodstvena agencija

KGB finance doo Beograd je računovodstvena agencija koja posluje na tržištu pružanja računovodstvenih usluga od 2007. godine.

Trenutno ima 130 klijenata skoro iz svih privrednih delatnosti. Fokusira se na rad privrednih društava, udruženja građana i drugih privrednih subjekata.

Kvalitet i ažurnost su glavne odlike našeg rada na osnovu čega je prepoznatljivo na beogradskom tržištu.

Pored pobrojanih računovodstvenih usluga vršimo i sledeće usluge:

 • Osnivanja privrednih subjekata;
 • Izradu internih akata;
 • Likvidaciju i uvođenja u stečajni postupak;
 • Druge pravne poslove vezane za poslovanje privrednih subjekata.

Primenom digitalnih znanja i veština u svom radu, za razliku od “klasičnih” knjigovođa svojim klijentima obezbeđujemo:

 • Pospešivanje i unapređenje procesa donošenja poslovnih odluka;
 • Adekvatnim preporukama optimizujemo troškove poslovanja;
 • Uspešno praćenje kompanija čije se poslovanje zasniva na primeni IT tehnologija;
 • Identifikovanje rizika u poslovanju, prepoznavanje trendova u finansijskim podacima i davanje preporuka za unapređenje poslovanja.

 

 

Svoj računovođa ili računovodstvena agencija?

Novoosnovane kompanije po pravilu angažuju računovodstvenu agenciju za poslove vođenja poslovnih knjiga. U ovom slučaju se i ne postavlja pitanje opravdanosti ovakvog rešenja. Dok kompanija ne dostigne određeni stepen poslovnog uspona, racionalnije je sa aspekta troškova angažovati renomiranu računovodstvenu firmu nego zapošljavati sopstveni računovodstveni kadar.

Sasvim je izvesno da će sopstveni profesionalni računovođa bolje obavljati posao od računovodstvene agencije. On je potpuno fokusiran na posao u svojoj firmi i može tačnije, potpunije i ažurnije da prati i evidentira sve poslovne događaje.

Ono što je za svog računovođu konkretan artikal, dobavljač, kupac ili radnik personalizovane ličnosti, za agenciju su to najčešće samo “šifre” i nazivi.

Kao zaključak nameće se rešenje da primenom cost-benefit analize treba doneti optimalnu odluku koja će omogućiti da se računovodstveni poslovi obavljaju što kvalitetnije sa najnižim mogućim troškovima.